Skip to main content

Thông báo Pháp lý

Mọi nội dung của trang Internet này thuộc sở hữu hoặc dưới quyền kiểm soát của Johnson & Johnson Consumer Products Company, một bộ phận của Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc. và được luật bản quyền bảo vệ trên phạm vi toàn thế giới. Bạn chỉ có thể tải về nội dung để sử dụng cá nhân cho các mục đích phi thương mại của bạn nhưng không được phép sửa đổi hay sao chép, làm sản phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung nào. Nội dung của trang Internet sẽ không được sao chép hay sử dụng theo bất kỳ cách nào.

Các chủ sở hữu của trang web này sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đưa các thông tin cập nhật và chính xác vào trang Internet này, nhưng không cam kết, đảm bảo hoặc bảo đảm tính chính xác hay hoàn chỉnh của các thông tin đã cung cấp. Các chủ sở hữu của trang web này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn hại hay thương tích do việc truy cập, hoặc không có khả năng truy cập trang Internet này của bạn, hoặc do sự tin cậy của bạn đối với bất kỳ thông tin nào được cung cấp tại trang Internet này. Trang web này chỉ dành cho các công dân Hoa Kỳ.

Trang Internet này có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web khác nhưng chủ sở hữu của trang web này không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang web khác đó và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn hại hay thương tích phát sinh do các nội dung đó. Bất kỳ liên kết đến các trang web khác được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho người dùng của trang Internet này.

Các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, bộ nhận diện thương hiệu và các sản phẩm trong trang Internet này được bảo vệ ở Hoa Kỳ và trên quốc tế. Không được sử dụng bất kỳ phần nào trong số này nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu của trang web, ngoại trừ để xác định các sản phẩm hay dịch vụ của công ty.

Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân dưới dạng thông tin liên lạc điện tử đến trang Internet này được chi phối bởi Chính sách Bảo mật. của trang web này. Các chủ sở hữu của trang web này sẽ được tự do sử dụng hoặc sao chép tất cả thông tin khác dưới hình thức bất kỳ thông tin liên lạc như vậy, bao gồm bất kỳ ý tưởng, phát minh, khái niệm, kỹ thuật hoặc bí quyết được tiết lộ trong đó, cho bất kỳ mục đích nào. Các mục đích đó có thể bao gồm việc tiết lộ cho bên thứ ba và/hoặc phát triển, sản xuất và/hoặc tiếp thị hàng hóa và dịch vụ.

Người gửi bất kỳ thông tin liên lạc đến trang Internet này hoặc nói cách khác được gửi cho chủ sở hữu của trang Internet này sẽ chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin chứa trong đó, bao gồm cả tính trung thực và chính xác của thông tin.

Back to Top